مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رهنمون افتخار دارد همانندسالهاي گذشته به منظورارتقاءسطح علمی وعملی دانشجویان ودانش آموختگان ودانشجویان تحصیلات تـکـمـیـلی روانشناسی رشته هاي مرتبط بابهداشت روان دراستفاده کاربردي از دانش روانشناسی ومشاوره،مجموعه اي ازکارگاه ها و دوره هاي آموزشی رادرارتباط بادرمان شناختی رفتاري به پشتوانه­ی متخصصانی نام­آور در عرصه­ی روانشناسی کشور،بر اساس استانداردهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران  وسازمان بهزیستی برگزار نماید.

ادامه - لیست کارگاهها